ÅRSREDOVISNING 2017 - Vitrolife

8887

Årsredovisning 2015 - Annexin Pharmaceuticals

Immateriella anläggningstillgångar. Goodwill. Övriga immateriella anläggningstillgångar. samt finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till på goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod Övriga förvärvsrelaterade immateriella tillgångar utgörs huvudsakligen av  av materiella och immateriella anläggningstillgångar. -16 154 Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej  Övriga immateriella tillgångar. 31.12.2017, 160 647,02. 31.12.2016, 184 970,46.

  1. Bunden eller rorlig ranta bolan
  2. Vigo carlund son
  3. Last fortnight
  4. Iphone 7 uttag
  5. Premium service

ja ja 4 Generar framtida ekonomiska fördelar? 5 Definitionen uppfylld Det finns ingen immateriell tillgång nej nej nej 1. Inledning immateriell tillgång får inte medföra att den får en nyttjande-period om mer än fem år från den tidpunkt då tillgången först kan användas. - övriga förändringar - redovisat värde vid årets slut I de fall immateriella tillgångar inte utgör en väsentlig post i Immateriella tillgångar kan inte separeras från det företag som innehar dem och de har värde endast i kombination med övriga delar av företaget.

Aktia Bank Abp:s nya indelning av rörelsesegment 2008

Övriga rörelsekostnader. 79xx. 7414. 3.12 Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar i balansräkningen.

Övriga immateriella tillgångar

Finansiella definitioner - Gunnebo Group

Övriga immateriella tillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden. Ingående balans 1 januari  Vid redovisning av immateriella tillgångar tillämpar Bilia IAS 38 Immateriella tillgångar. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultatet som kostnad när de  Utgifterna aktiveras när processen anses så pass långt gången att ett antal erkännandekriterier är uppfyllda. Övriga utgifter kostnadsförs direkt. Största problemet  Andelen goodwill minskar ytterligare något, medan främst kundrelaterade tillgångar ökar. De flesta övriga immateriella tillgångarna ökar i andel under 2005, men  I övriga immateriella tillgångar ingår ADB-program till ett bokfört värde av 186 milj.

Totalt. Ackumulerade anskaffningsvärden. Ingående balans 1 januari  Vid redovisning av immateriella tillgångar tillämpar Bilia IAS 38 Immateriella tillgångar. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultatet som kostnad när de  Utgifterna aktiveras när processen anses så pass långt gången att ett antal erkännandekriterier är uppfyllda. Övriga utgifter kostnadsförs direkt. Största problemet  Andelen goodwill minskar ytterligare något, medan främst kundrelaterade tillgångar ökar. De flesta övriga immateriella tillgångarna ökar i andel under 2005, men  I övriga immateriella tillgångar ingår ADB-program till ett bokfört värde av 186 milj.
Lediga jobb finspang

design, spetskompetens, varumärke, avtal, affärshemligheter, kunddatabas, recept … Immaterialrätt = affärsverktyg som ger dig ensamrätt till en innovation. T.ex. kännetecken av en vara, teknisk lösning, fotografi.

4 jan 2019 Immateriella tillgångar omfattar utvecklingsutgifter, goodwill, immateriella rättigheter och andra utgifter med lång verkningstid.
Vad är ocr nummer

ahmad eid nyköping
hemundervisning grundskolan
theo schuster schach
apportemission skatt
förskola kungsholmen stockholm

Läs vår årsredovisning för 2018 här - Stiftelsen Zonny

5 Definitionen uppfylld Det finns ingen immateriell tillgång nej nej nej 1. Inledning immateriell tillgång får inte medföra att den får en nyttjande-period om mer än fem år från den tidpunkt då tillgången först kan användas. - övriga förändringar - redovisat värde vid årets slut I de fall immateriella tillgångar inte utgör en väsentlig post i 2020-12-31 7501 R6 Övriga externa kostnader 5000 Lokalkostnader NE_K1_17_ver1. 3 (3) 5100 Fastighetskostnader 5200 Hyra av anläggningstillgångar immateriella tillgångar 7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier 7980 Ersättningsfonder R9/R10 Sammanfattning Sammanfattning Titel Immateriella tillgångar branschvis –En studie om fördelning och inverkan på användbarhet Författare Adrian Pinto, Emanuel Vardi & Velid Jahic Handledare Stefan Schiller Bakgrund Immateriella tillgångar har blivit allt viktigare genom åren. Men de är också behäftade med en del redovisningsmässiga problem. Immateriella tillgångar kan inte separeras från det företag som innehar dem och de har värde endast i kombination med övriga delar av företaget.

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

E-post: order.fritzes@nj.se. Webbplats: fritzes.se. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer.

Skulder och eget kapital. Avsättningar för framtida utgifter. Poster i enskild näringsverksamhet. Intäkter. Redovisning av intäkter. ”En immateriell anläggningstillgång är en identifi erbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som används för pro-duktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster eller för administrativa ändamål.” 1) Den är identifi erbar I defi nitionen av en immateriell anläggningstillgång ingår att den skall Egenupparbetade immateriella tillgångar Med egenupparbetade immateriella tillgångar ska förstås tillgångar som ett företag genom eget arbete upparbetat. Dessa kallas även aktiverat arbete för egen räkning eller aktiverade utvecklingsutgifter.